سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

🤥 فیک کانال

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5248
ظرفیت فوق ویژه [ 💎 انحصاری 💎 ] NEW
14220
1000 / 10000
5249
ممبر ارزان قیمت 🚀 [ ویـــــــــــــــژه ]
18900
1000 / 15000
5308
فیک 🤖 کانال || کانالا زیر ⬇️ 💯 کا [ FAKE ]
21420
1000 / 50000
5293
ممبر ریـــــــــــــــــــزش صفر ⚠️ ● کانال زیر 200k ●
27900
500 / 100000
5309
فیک 🤖 کانال || کانالا زیر ⬇️ 300 کا [ FAKE ]
28620
1000 / 100000
5310
فیک 🤖 کانال || کانالا زیر ⬇️ 1 میلیون [ FAKE ]
36900
1000 / 100000
5311
ممبر فیک 🤖 کانال [ اروپا 🇹🇩 کانالای زیر 300k ]
40500
500 / 20000
5294
ممبر ریـــــــــــــــــــزش صفر ⚠️ ● کانال زیر 500k ●
42300
500 / 100000
5564
ممبر کانال "ریخت پولشو پس بگیر" ‼️
45000
1000 / 70000
5312
ممبر فیک 🤖 کانال [ اروپا 🇹🇩 کانالای زیر 300k ] (ظرفیت New)
45900
1000 / 40000
5295
ممبر ریـــــــــــــــــــزش صفر ⚠️ ● کانال زیر 1M ●
49500
500 / 100000
5251
《🇺🇸《🅾 فیک ریزش صفر 🅾》🇹🇩》
51300
1000 / 100000
5313
ممبر فیک 🤖 کانال [ اروپا 🇹🇩 کانالای بالای 300k+ ]
54000
500 / 50000

🤐 اجباری کانال [واقعی]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5253
ممبر کانال [ اقتصادی ]🚦 || کانالا زیر 💯 کا
20700
1000 / 80000
5259
⛳️ اجباری [ هیدن ] || کانال ⬇️ زیر 100k
21420
1000 / 80000
5254
ممبر کانال [ اقتصادی ]🚦 || کانالا 100k تا 200k
22500
1000 / 80000
5260
⛳️ اجباری [ هیدن ] || کانال ⬇️ زیر 200k
23220
1000 / 80000
5602
💎 ممبر الماسی ➕ هدیه 🎁 [ کانالا زیر100k ]
23220
3000 / 40000
5620
💎 ممبر الماسی ➕ هدیه 🎁 [ کانال 100kتا200k ]
25020
3000 / 40000
5268
بسیار‌ کم ریزش 〽️ [ ممبر کانال ] زیر 200k
26100
1000 / 150000
5252
ممبر نیترو کانال 👀 ➕ بازدید ایرانی 🇮🇷
27900
1000 / 80000
5255
ممبر کانال [ اقتصادی ]🚦 || کانالا 200k تا 300k
27900
1000 / 80000
5261
⛳️ اجباری [ هیدن ] || کانال ⬇️ زیر 300k
28620
1000 / 80000
5301
اجباری [ عادی ] ویودار 👁||زیر200k
29700
1000 / 100000
5306
ممبر قفلی‌ کانال||زیر200k 🔐 [ خروج‌اعضا‌محدود‌میشه ]
29700
500 / 150000
5256
ممبر کانال [ اقتصادی ]🚦 || کانالا 300k تا 400k
32220
1000 / 60000
5296
ممبر فروشگاهی کانال [ 90% فعال 🎖]
32400
1000 / 150000
5262
⛳️ اجباری [ هیدن ] || کانال ⬇️ زیر 400k
33300
1000 / 80000
5257
ممبر کانال [ اقتصادی ]🚦 || کانالا 400k تا 500k
34020
1000 / 60000
5265
★ پنل (1) کمکی ★ اجباری کانال《کانالای زیر 300k》
34020
1000 / 300000
5258
ممبر کانال [ اقتصادی ]🚦 || کانالا 500k تا 1M
35100
1000 / 60000
5263
⛳️ اجباری [ هیدن ] || کانال ⬇️ زیر 500k
35100
1000 / 80000
5269
بسیار‌ کم ریزش 〽️ [ ممبر کانال ] زیر 500k
38700
1000 / 150000
5266
★ پنل (2) کمکی ★ اجباری کانال《کانالای زیر 500》
39420
1000 / 200000
5302
اجباری [ عادی ] ویودار👁|| زیر500k
40500
1000 / 100000
5264
⛳️ اجباری [ هیدن ] || کانال ⬇️ زیر 1M
40500
1000 / 80000
5297
ممبر بازدید دائم 👁 [ NEW 〽️] کانالا زیر 500k
41220
1000 / 200000
5267
★ پنل (3) کمکی ★ اجباری کانال《کانالای زیر 1M》
44820
1000 / 200000
5304
اجباری [ فوق کیفیت ] 🎖
45000
1000 / 100000
5270
بسیار‌ کم ریزش 〽️ [ ممبر کانال ] زیر 1M
45900
1000 / 150000
5307
ممبر قفلی‌ کانال||بالای200k 🔐 [ خروج‌اعضا‌محدود‌میشه ]
47700
1000 / 100000
5298
ممبر بازدید دائم 👁 [ NEW 〽️] ظرفیت‌بالا 🚀
49500
1000 / 200000
5303
اجباری [ عادی ] ویودار👁|| زیر1M
51300
1000 / 100000
5305
ممبر گُــــــــ🏆ـــــــلد کانال [ بهترین اجباری جهان ⭐️ ]
63000
1000 / 80000
5299
Ⓜ️ میلیونی Ⓜ️ اجباری [ هیدن ] ظرفیت بالا 🚀
63000
1000 / 250000
5300
Ⓜ️ میلیونی Ⓜ️ اجباری [ هیدن ] ظرفیت بالا 🚀 [ کمکی ]
81000
1000 / 200000

😍 اختیاری کانال [واقعی]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5314
اختیاری [ پاپ آپ مختلط ]
72000
1000 / 10000
5315
اختیاری [ پاپ آپ بانوان 💃 ]
90000
1000 / 10000
5250
ممبر آپلودر 💯 [ کیفیت پاپ‌اپ قدیم ]
126000
1000 / 100000
5325
🟣 نوع اول1⃣ 🟣 اسپانسری پروکسی 💯 [ اختیاری و واقعی ]
594000
1 / 10000
5326
🟣 نوع دوم2⃣ 🟣 اسپانسری پروکسی 💯 [ اختیاری و واقعی ]
702000
1 / 10000
5327
🟣 نوع سوم3⃣ 🟣 اسپانسری پروکسی 💯 [ اختیاری و واقعی ]
990000
1 / 10000
5328
🟣 نوع‌چهارم4⃣ 🟣 اسپانسری پروکسی 💯 [ اختیاری و واقعی ]
1350000
1 / 10000
5583
پروکسی شبانه 🌠 نوع 1⃣
1530000
1 / 100000
5584
پروکسی شبانه 🌠 نوع 2⃣
1710000
1 / 10000
5329
🟣 نوع پنجم5⃣ 🟣 اسپانسری پروکسی 💯 [ اختیاری و واقعی ]
1710000
1 / 10000
5316
تبلیغات گسترده 🚀 [ 300k بازدید پست آزاد ]
2160000
1 / 1000
5585
پروکسی شبانه 🌠 نوع 3️⃣
2340000
1 / 100000
5317
تبلیغات گسترده 🚀 [ 400k بازدید پست آزاد ]
2610000
1 / 1000
5318
تبلیغات گسترده 🚀 [ 500k بازدید پست آزاد ]
2970000
1 / 1000
5586
پروکسی شبانه 🌠 نوع 4️⃣
2970000
1 / 100000
5587
پروکسی شبانه 🌠 نوع 5️⃣
3150000
1 / 100000
5330
🟡 نوع اول SUPPER 🟡 اسپانسری پروکسی 💯
3240000
1 / 10000
5319
تبلیغات گسترده 🚀 [ 600k بازدید پست آزاد ]
3510000
1 / 1000
5588
پروکسی شبانه 🌠 نوع 6️⃣
4050000
1 / 10000
5321
تبلیغات نیتیو 🇮🇷🎖 [ جذب اختیاری ]
4500000
1 / 1000
5331
🟡 نوع دوم SUPPER 🟡 اسپانسری پروکسی 💯
4500000
1 / 10000
5320
تبلیغات گسترده 🚀 [ 1 میلیون بازدید پست آزاد ]
5760000
1 / 1000
5589
پروکسی شبانه 🌠 نوع 7️⃣
6570000
1 / 100000
5590
پروکسی شبانه 🌠 نوع 8️⃣
14040000
1 / 10000

👥 سابسکرایب یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5569
سابسکرایب میکس ( ریزش معمولی 📈 )
248400
100 / 100000
5570
سابسکرایب SST ( باکیفیت 💯 )
297000
100 / 150000
5571
سابسکرایب یوتیوب ( قفلی 🔐 )
576000
100 / 200000
5572
سابسکرایب حقیقی و بین الملل خارجی 🇲🇱
3420000
100 / 50000
5573
واقعی 🎨 [ اختصاصی کسب درآمد💰 از یوتیوب ] Bronze 🥉
4500000
1000 / 200000
5574
واقعی 🎨 [ اختصاصی کسب درآمد💰 از یوتیوب ] SILVER 🥈
8100000
1000 / 200000
5575
واقعی 🎨 [ اختصاصی کسب درآمد💰 از یوتیوب ] GOLD🥇
11700000
1 / 2000000
5598
واقعی 🎨 [اختصاصی‌کسب‌درآمد💰ازیوتیوب] Diamond 💎
14400000
1 / 1000000

👤 دنبال‌کننده‌ آپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5591
دنبال‌کننده آپارات [ اختصاصی ✈️ ]
264600
250 / 1000000
5597
🟡 گسترده فوق‌کیفیت آپارات 🔴 برنزی 🥉
4500000
1 / 100000
5596
🟡 گسترده فوق‌کیفیت آپارات 🔴 نقره‌ای 🥈
8100000
1 / 100000
5595
🟡 گسترده فوق‌کیفیت آپارات 🔴 طلایی 🥇
11700000
1 / 1000000
5594
🟡 گسترده فوق‌کیفیت آپارات 🔴 الماسی💎
14400000
1 / 10000000

❤️ لایک آپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5592
لایک انحصاری مجموعه 💎 فوق‌ارزون 💎
27000
100 / 1000
5593
لایــــــــــ👌ـــــــــک آپارات 500k
49500
100 / 500000

❤️ لایک یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5614
لایک پست یوتیوب ( NEW ارزان 👍 )
48060
10 / 100000
5576
لایک یوتیوب [ ریزش کم ⚡️]
57600
100 / 45000
5577
لایک یوتیوب [ قفلی🔐 ظرفیت‌بالا 🚀 ]
84600
100 / 75000
5581
اشتراک گذاری یوتیوب | Share post ⤴️
156600
100 / 200000

👁‍🗨 ویو یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5613
ویو پست یوتیوب ( NEW ارزان 💥 )
27900
2500 / 1000000
5578
ویو پست یوتیوب ( فوق‌ارزان🐬 )
44100
2500 / 5000000
5579
ویو پست یوتیوب ( کیفیت‌بالا 🚀)
60300
100 / 500000
5619
ویو لایف تایم Watch Time 🕰
107100
100 / 100000
5580
بازدید واقعی 🎨 [ اختصاصی کسب درآمد💰 از یوتیوب ]
153000
100 / 200000
5582
ویو 《 لایو 》👀 ارزون 👀
153000
1000 / 1000000

👁 ویو آپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5599
ویـــــــــ👀ــــــــــو ( واقعی ) آپارات
19800
1000 / 2000000

✏️ کامنت آپارت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5600
کامنت رندوم✔️
97200
100 / 20000

😍 اختیاری گروه [واقعی]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5271
ممبر آپلودر 💯 [ اعضای کاملا فعال گروه ] NEW⚡️
162000
1000 / 100000

🤐 اجباری گروه [واقعی]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5606
ادلیست [ با لینک خصوصی🥷 و عمومی👨‍👩‍👦‍👦 ] 200k
10620
1000 / 200000
5274
《 ممبر گروه ‌های زیر 💯 کا 》اقتصادی1⃣
10800
500 / 80000
5275
《 ممبر گروه ‌های زیر 💯💯 کا 》اقتصادی 2⃣
12600
500 / 80000
5272
[ چت‌کن 🕺💃 ] کیفیت‌بالا 🇮🇷 NEW ⚡️
14400
1000 / 200000
5603
💎 ممبر الماسی ➕ هدیه 🎁 [ گروه‌ها زیر100k ]
16020
3000 / 40000
5273
ممبر اختصاصی 🎯 [ عدم رضایت = برگشت‌وجه 👌 ]
16200
1000 / 120000
5621
💎 ممبر الماسی ➕ هدیه 🎁 [ گروه 100kتا200k ]
17820
3000 / 40000
5277
ممبر اجباری [ با لینک‌ عمومی 😉 ] ظرفیت‌بالا 🚀
18000
1000 / 50000
5278
واقعی گروه [ بسیار کم ریزش🎖 ]
19800
1000 / 70000
5276
ممبر اجباری [ با لینک‌ خصوصی 😉 ]
21600
1000 / 10000
5281
ممبر فروشگاهی 🛍 مختلط [ واقعی 👫 ]
27000
1000 / 45000
5282
ممبر فروشگاهی 🛍 آقا [ واقعی 🤠 ]
36000
1000 / 35000
5286
انتقال گروه به گروه [ ایرانی 🇮🇷 ]
72000
1000 / 50000
5288
انتقال گروه به گروه 🇮🇷 [ گروه خصوصی 😎]
108000
1000 / 30000
5287
انتقال گروه به گروه [ ایرانی 🇮🇷 ] 《 بالای 100k 》
144000
1000 / 100000
5289
انتقال گروه به گروه 🇮🇷 [ گروه خصوصی 😎] 《 بالای 100k 》
180000
1000 / 30000
5290
انتقال گروه به گروه [ خارجی 🇱🇷 ]
304200
1000 / 20000

🤥 فیک گروه

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5283
فیک [ گروه‌های زیر⬇️ 💯 کا ]
10620
500 / 30000
5284
فیک [ گروه‌های بالای⬆️ 💯 کا ]
13500
500 / 50000
5285
فیک [ ظرفیت بالا 🚀]
17820
1000 / 200000
5279
ممبر ریزش 🅾 صفر 🅾 گروه
21600
1000 / 80000
5280
ممبر باکیفیت‌ خارجی🇹🇩 [ گروه زیر 100k ]
23400
500 / 100000
5565
ممبر گروه "ریخت پولشو پس بگیر" ‼️
48600
1000 / 70000

💜 انحصاری تلگرام 💜

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5291
استخراج آیدی‌های اعضای گروه [ NEW⚡️ ]
18000
50 / 15000

👍 لایک و نظرسنجی 👍

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5323
لایک👍 رای ✌️🏽 نظرسنجی ✍🏻 | New⚡️
63000
1 / 50000
5322
✏️.. کامنت‌دلبخواه [برای پست‌ها‌ کانال]
288000
1 / 1000
5324
لایک👍 رای ✌️🏽 نظرسنجی ✍🏻 | New⚡️ [ جوین لازم ]
900000
1 / 5000
5292
😠👎➖ری‌اکشن➕ 😍👍 گروه
900000
1 / 1000

🤥 فالوور فیک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5568
🇬🇳 فالوور فوق‌ارزون 🇺🇸
8820
500 / 150000
5333
فالوور اقتصادی 🤠 [ سرعت‌‌متوسط ]
12780
200 / 50000
5334
فالوور فیک توربو ☄ [ فوق ارزان - اختصاصی ]
15840
500 / 60000
5335
فالوور ـــ⚡️ـنیتروــ⚡️ـــ 《 هدیه‌دار 》
16380
500 / 80000
5336
فالوور میـکـس ♨️ ( پرطرفدار ✌️ )
17100
500 / 100000
5337
فالوور VIP [ کم‌ریزش✔️ + هدیه 🎁 ]
17820
500 / 150000
5340
فالوور فیک خارجی❗️ [ اقتصادی💰 ]
18900
50 / 150000
5338
فالوور اسپیـــ🚀ـــد ( پیشنهادی 💯 سردبیر )
19620
500 / 250000
5339
فالوور اختصاصی🎯 [ عدم‌رضایت = برگشت‌وجه 👌 ]
21600
300 / 80000
5560
فالوور استارت آنی 💎 [ کیفیت‌بالا 🇮🇷 ]
27000
100 / 50000
5629
فالوور برای 🥷 پیج خصوصی 🥷
27900
500 / 50000
5601
🇮🇷 💎 فالوور الماسی💎 🇮🇷
32220
100 / 90000
5341
فوق کیفیت 🇮🇷 VIP [ ایرانی کم‌ریزش + هدیه 🎁 ]
34020
500 / 150000
5342
فالوور فیک گُلد🥇 70٪ هدیه [فوق کیفیت🇮🇷🌟]
38700
500 / 100000
5632
فالوور "ریخت پولشو پس بگیر" ‼️
45000
200 / 30000
5343
فالوور قُفلــــــ🔒ـــــی [ ریزش‌صفر‼️ ]
45000
200 / 150000
5332
فالوور آسیایی 🇮🇷 خانم 🧚‍♀ [ تا 80% خانم ] NEW⚡️
46800
100 / 200000
5351
✅ فالوور‌ ریزش‌ صفر‌ ‌(تضمینی 〽️💯)
54000
1000 / 100000
5349
فالوور 80 درصد خانم 💃 [ باکیفیت New ]
63000
1000 / 10000
5350
فالوور ٪100 فقط خانم 💃 [ باکیفیت New ]
81000
1000 / 50000
5352
فالوور فقط آقا 🧔 [ باکیفیت New ]
304200
500 / 100000

🤐 فالوور اجباری [واقعی]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5344
فالوور آلفـــــــــــــــا 🎀 《 لایک‌خور 💫》
81000
1000 / 50000
5345
فالوور بسیار باکیفیت🇮🇷🔥 [...سرعت‌طبیعی 🚀...]
90000
100 / 100000
5346
فالوور واقعی ویژه 💎 [ ارزان قیمت ]
99000
300 / 90000
5347
فالوور واقعی طلایی 🇮🇷 [ اجباری‌پاپ ویژه ☄ ]
108000
1000 / 50000
5348
فالوور باکیفیت ایرانی 🇮🇷 [ اجباری اینستا ]
135000
500 / 70000
5353
فالوور واقعی 🎖 [ جذب اجباری اعضا ]
171000
1000 / 150000

😍 فالوور اختیاری [واقعی]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5354
پلن1 🅰 | فالوور واقعی 🏆 [ فوق‌کیفیت پاپ‌اپ ]
576000
1 / 100000
5355
پلن2 🅱 | فالوور واقعی 🏆 [ فوق‌کیفیت پاپ‌اپ ]
666000
1 / 10000
5356
پلن 🆎 | فالوور واقعی 🏆 [ فوق‌کیفیت پاپ‌اپ ]
990000
1 / 100000
5357
پلن 🅰 SuperPup1 | فالوور واقعی 🏆 [ فوق‌کیفیت پاپ‌اپ ]
1530000
1 / 100000
5358
پلن 🅱 SuperPup2 | فالوور واقعی 🏆 [ فوق‌کیفیت پاپ‌اپ ]
1710000
1 / 100000
5359
پلن 🆎 SuperPup | فالوور واقعی 🏆 [ فوق‌کیفیت پاپ‌اپ ]
2160000
1 / 10000
5360
فالوور واقعی 🚀 [ گسترده(پُست) فوق کیفیت ]
6300000
1 / 100000
5361
فالوور واقعی 🚀 [ گسترده(استوری) فوق کیفیت ]
8100000
1 / 10000

❤️ لایک اینستا

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5669
لایک 👏 فوق ارزون 👏
1710
500 / 5000
5671
لایک فوق‌ارزون [ خارجی 🇬🇳 سرعت بالا ]
2070
500 / 10000
5604
لایک الماسی 💎 [ انحصاری ]
2700
50 / 70000
5670
لایک فوق‌ارزون [ ⭐️جبران‌ریزش ۱ ماهه⭐️ ]
3420
200 / 5000
5365
لایک اقتصادی 💰 [ قیمت همکار👌 ]
5040
100 / 40000
5607
لایک 🇮🇷🇺🇸 VIP اینستاگرام [ میکس سرعت‌خوب ]
6300
100 / 60000
5376
لایک ریـــReelsــــلز [ ارزان 😉 ]
8280
50 / 200000
5372
لایک IGTV 📺 [ ارزان 😉 ]
8820
200 / 30000
5366
لایک ایرانی 🇮🇷 ➕ هدیه 🎁 ➕ ظرفیت بالا
9900
300 / 14000
5608
💎⭐️ لایک فوق‌سرعتی الماسی ⭐️💎
9900
50 / 200000
5377
لایک ریـــReelsــــلز [ پیشنهادی 💯 ]
11700
150 / 50000
5373
لایک IGTV 📺 [ پیشنهادی 💯 ]
13500
500 / 50000
5367
لایک میکس 🇦🇪🇮🇷 ( ایرانی‌عربی)
13500
500 / 50000
5368
لایک ایرانی 🇮🇷 [ فوق کیفیت 💯 ]
14400
100 / 50000
5363
لایک خارجی 🇩🇪 فقط خانم 🧚‍♀
15300
100 / 300000
5626
لایک ریـReelsـلز قفلی🔐 [جبران ریزش دائمی ‼️]
15300
10 / 15000
5617
لایک قفلی🔐 [ جبران ریزش دائمی‼️ ]
15660
10 / 15000
5369
لایک ❌ بدون ریزش ❌ ( فوق‌کیفیت )
18000
300 / 100000
5370
لایک پروفایلدار ایرانــــ🇮🇷ــــی [ پیشنهاد سردبیر ]
21420
200 / 60000
5378
لایک ریـــReelsــــلز [ فول‌ایرانی🇮🇷 واقعی⭐️ ]
22500
100 / 300000
5618
لایک ایرانی 🇮🇷 فقط آقا 🥸
24300
100 / 60000
5371
لایک واقعی ⚠️ 《 میری تو اکسپلور 》
25200
200 / 40000
5374
لایک IGTV 📺 [ فول‌ایرانی🇮🇷 واقعی⭐️ ]
27000
200 / 100000
5364
لایک ایرانی 🇮🇷 فقط خانم 🧚‍♀
33300
50 / 30000
5724
لایک خودکار ✅⚡️ ایرانی❗️[ 14 پست‌اخر ]
171000
200 / 10000
5375
لایک کامنت 👈❤️👉 NEW ⚡️
187200
1 / 30000
5362
💜💛❤️ لایک استوری ❤️💛💜 [ واقعی 🇮🇷 ]
360000
1 / 300
5725
لایک خودکار ✅⚡️ ایرانی❗️[ 60 پست‌اخر ]
630000
200 / 10000

👀 ویو اینستا

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5605
بازدید الماسی 💎 [ انحصاری ]
1008
500 / 10000000
5380
بازدید پست 🔥 فوق‌ارزون 🔥
1602
200 / 200000
5381
بازدید IGTV 🔥 فوق‌ارزون 🔥
1710
500 / 300000
5382
بازدید Reels 🔥 فوق‌ارزون 🔥
1710
200 / 500000
5392
بازدید ایمپرشن [پایـدار/بدون‌ریزش] ⭐️
1980
200 / 10000000
5391
بازدید آسیایی 🇮🇷 《 ViP 》
2160
200 / 1000000
5393
بازدید پست | سرعت‌بالا🚀
3150
500 / 1000000
5383
سیو‌ پست | Save Post 🔥 فوق ارزون 🔥
4500
100 / 300000
5395
ویزیت پروفایل 🙋‍♂
5220
100 / 1000000
5379
🚦[🇮🇷[ بازدید جدید پست ایرانی با‌کیفیت ]🇮🇷]🚦
5220
200 / 10000000
5390
بازدید استوری 👁‍🗨 [ 👈همه‌استوری‌ها👉 ]
5760
200 / 20000
5394
بازدید واقعی 🇮🇷 [ ایمپرشن ➕ ریـــــــــچ ] 🎖.
5760
500 / 10000000
5402
بازدید Reels ایرانی باکیفیت ⭐️🇮🇷
6300
500 / 10000000
5396
بازدید پست (ایمپرشن) ➕ ویزیت پروفایل 🙋‍♂
6300
100 / 5000000
5401
ویو IGTV 📺 ایرانی واقعی ⭐️🇮🇷
6300
1000 / 1000000
5387
سیو‌ پست | Save Post《میره اکسپلور 👌》
9000
100 / 14000
5397
بازدید استوری 👁‍🗨 | سرعت‌بالا 🚀
9900
200 / 300000
5385
بازدید IGTV ( ایمپرشن )《 میری اکسپلور‌ 👌》
10440
1000 / 1000000
5384
بازدید فوق‌کیفیت‼️《 میری اکسپلور‌ 👌》
11700
100 / 2000000
5388
بازدید Reels ( ایمپرشن )《 میری اکسپلور‌ 👌》
13500
100 / 10000000
5398
بازدید استوری 👁‍🗨 (ایمپرشن) ➕ ویزیت پروفایل 🙋‍♂
13500
100 / 6500
5389
بازدید اختصاصی [ افزایش‌همه‌آمارها 🎯 ]
24300
1000 / 50000
5386
شیر‌ پست | Share Post《میره اکسپلور 👌》
45000
100 / 30000
5403
رای و نظرسنجی استوری 📌
108000
10 / 1000
5404
ویو خودکار ✅⚡️ ایرانی❗️[ 10 پست‌اخر ]
117000
100 / 20000
5405
ویو خودکار ✅⚡️ ایرانی❗️[ 20 پست‌اخر ]
189000
100 / 20000
5406
ویو خودکار ✅⚡️ ایرانی❗️[ نامحدود پست تا 7 روز ]
333000
100 / 20000
5399
بازدید لایــــــــ🎥ـــــــو ایرانی 🇮🇷
666000
20 / 20000
5400
بازدید لایــــــــ🎥ـــــــو ایرانی 🇮🇷 ➕ به‌همراه لایک 👍
702000
20 / 30000

💭 کامنت اینستا

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5410
کامنت پست [ تبریک تولد ] 😍🎂🍭
48600
10 / 50000
5412
کامنت پست [ تبریک عمومی ] 🙋‍♀🙋🙋‍♂
48600
10 / 50000
5413
کامنت پست [ تعریف از شخص ] 🕺💃👏
48600
10 / 50000
5414
کامنت پست [ تعریف از کالا ] 👌✔️🛍
48600
10 / 50000
5409
کامنت پست [ تعریف تمجید] 👏🌟🎊
48600
10 / 50000
5411
کامنت پست [ تعریف و تایید پست علمی ] 🥸🤔 🔬 ✅
48600
10 / 50000
5415
کامنت پست [ حال و احوالت میپرسیم ] ✋😘❤️
48600
10 / 50000
5408
کامنت پست [ دلخواه ، شما تعیین کنید✅ ]
68400
5 / 10000
5726
🚩 منشن [ تگ کردن افراد زیر پست ] ✔️
630000
1 / 5000
5407
《 ❤️★ کامنت واقعی ★❤️ 》دلبخواه NEW ⚡️
900000
1 / 100
5416
کامنت با اکانت‌های تیک‌آبی 😳👌❤️
131400000
1 / 20

👀 بازدید دستی [ واقعی ] ایرانی 🇮🇷

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5417
پست آخر کانال[یا هر پستی] 👁‍🗨
633.6
200 / 50000
5418
بازدید 2 پست آخر 👁‍🗨
1269
200 / 50000
5419
بازدید 3 پست آخر 👁‍🗨
1904.4
200 / 50000
5420
بازدید 4 پست آخر 👁‍🗨
2539.8
200 / 50000
5421
بازدید 5 پست آخر 👁‍🗨
3175.2
200 / 50000
5422
بازدید 6 پست آخر 👁‍🗨
3808.8
200 / 50000
5423
بازدید 7 پست آخر 👁‍🗨
4444.2
200 / 50000
5424
بازدید 8 پست آخر 👁‍🗨
5079.6
200 / 50000
5425
بازدید 9 پست آخر 👁‍🗨
5715
200 / 50000
5426
بازدید 🔟 پست آخر 👁‍🗨
6350.4
200 / 50000
5427
بازدید 11 پست آخر 👁‍🗨
6984
200 / 50000
5428
بازدید 12 پست آخر 👁‍🗨
7619.4
200 / 50000
5448
بازدید 13 پست آخر 👁‍🗨
8254.8
200 / 50000
5449
بازدید 14 پست آخر 👁‍🗨
8890.2
200 / 50000
5450
بازدید 5️⃣1️⃣ پست آخر 👁‍🗨
9525.6
200 / 50000
5429
بازدید 16 پست آخر 👁‍🗨
10159.2
200 / 50000
5430
بازدید 17 پست آخر 👁‍🗨
10794.6
200 / 50000
5431
بازدید 18 پست آخر 👁‍🗨
11430
200 / 50000
5432
بازدید 19 پست آخر 👁‍🗨
12065.4
200 / 50000
5451
بازدید 0️⃣2️⃣ پست آخر 👁‍🗨
12700.8
200 / 50000
5433
بازدید 21 پست آخر 👁‍🗨
13334.4
200 / 50000
5434
بازدید 22 پست آخر 👁‍🗨
13969.8
200 / 50000
5435
بازدید 23 پست آخر 👁‍🗨
14605.2
200 / 50000
5436
بازدید 24 پست آخر 👁‍🗨
15240.6
200 / 50000
5452
بازدید 5️⃣2️⃣ پست آخر 👁‍🗨
15876
200 / 50000
5453
بازدید 26 پست آخر 👁‍🗨
16509.6
200 / 50000
5454
بازدید 27 پست آخر 👁‍🗨
17145
200 / 50000
5455
بازدید 28 پست آخر 👁‍🗨
17780.4
200 / 50000
5456
بازدید 29 پست آخر 👁‍🗨
18415.8
200 / 50000
5457
بازدید 0️⃣3️⃣ پست آخر 👁‍🗨
19051.2
200 / 50000
5437
بازدید 35 پست آخر 👁‍🗨
22226.4
200 / 50000
5438
بازدید 40 پست آخر 👁‍🗨
25401.6
200 / 50000
5439
بازدید 45 پست آخر 👁‍🗨
28576.8
200 / 50000
5458
بازدید 0️⃣5️⃣ پست آخر 👁‍🗨
31752
200 / 50000
5440
بازدید 55 پست آخر 👁‍🗨
34927.2
200 / 50000
5441
بازدید 60 پست آخر 👁‍🗨
38102.4
200 / 50000
5442
بازدید 70 پست آخر 👁‍🗨
44452.8
200 / 50000
5443
بازدید 80 پست آخر 👁‍🗨
50803.2
200 / 50000
5444
بازدید 90 پست آخر 👁‍🗨
57153.6
200 / 50000
5459
بازدید 0️⃣0️⃣1️⃣ پست آخر 👁‍🗨
63504
200 / 50000
5445
بازدید 150 پست آخر 👁‍🗨
95256
200 / 50000
5446
بازدید 200 پست آخر 👁‍🗨
127008
200 / 50000
5447
بازدید 250 پست آخر 👁‍🗨
158760
200 / 50000
5460
بازدید 0️⃣0️⃣3️⃣ پست آخر 👁‍🗨
190512
200 / 50000
5461
بازدید 0️⃣0️⃣4️⃣ پست آخر 👁‍🗨
254016
200 / 50000
5462
بازدید 0️⃣0️⃣5️⃣ پست آخر 👁‍🗨
317520
200 / 50000
5463
بازدید 0️⃣0️⃣0️⃣1️⃣ پست آخر 👁‍🗨
635040
200 / 50000

🇮🇷 ارسال به پیوی افراد ایرانی 🇮🇷

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5464
ارسال به 1️⃣ هزار نفر [ جذب‌اختیاری🎖 ]
252000
1000 / 100000
5465
ارسال به 2️⃣ هزار نفر [ جذب‌اختیاری🎖 ]
486000
1000 / 100000
5467
ارسال به 3️⃣ هزار نفر [ جذب‌اختیاری🎖 ]
729000
1000 / 100000
5466
ارسال به 4️⃣ هزار نفر [ جذب‌اختیاری🎖 ]
972000
1000 / 100000
5468
ارسال به 5️⃣ هزار نفر [ جذب‌اختیاری🎖 ]
1206000
1000 / 100000
5469
ارسال به 🔟 هزار نفر [ جذب‌اختیاری🎖 ] Offer👌
2250000
1000 / 100000
5470
ارسال به 5️⃣1️⃣ هزار نفر [ جذب‌اختیاری🎖 ] Offer👌
3420000
1000 / 100000
5471
ارسال به 0️⃣2️⃣ هزار نفر [ جذب‌اختیاری🎖 ] Offer👌
4140000
1000 / 100000
5472
ارسال به 0️⃣3️⃣ هزار نفر [ جذب‌اختیاری🎖 ] Offer👌
5940000
1000 / 100000
5473
ارسال به 0️⃣4️⃣ هزار نفر [ جذب‌اختیاری🎖 ] Offer👌
7740000
1000 / 100000
5474
ارسال به 0️⃣5️⃣ هزار نفر [ جذب‌اختیاری🎖 ] Offer👌
9360000
1000 / 100000
5475
ارسال به 0️⃣0️⃣1️⃣ هزار نفر [ جذب‌اختیاری🎖 ] Offer👌
17100000
1000 / 100000

🇹🇩 ارسال به پیوی افراد خارجی 🇹🇩

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5476
ارسال به pv افراد خارجی 🇹🇩
288000
1000 / 100000
5477
ارسال به 5 هزار نفر خارجی Offer 🇹🇩
1350000
1000 / 100000
5478
ارسال به 10 هزار نفر خارجی Offer 🇹🇩
2520000
1000 / 100000
5479
ارسال به 20 هزار نفر خارجی Offer 🇹🇩
5040000
1000 / 100000
5480
ارسال به 30 هزار نفر خارجی Offer 🇹🇩
7200000
1000 / 100000
5481
ارسال به 40 هزار نفر خارجی Offer 🇹🇩
9360000
1000 / 100000
5482
ارسال به 50 هزار نفر خارجی Offer 🇹🇩
11700000
1000 / 100000
5483
ارسال به 100 هزار نفر خارجی Offer 🇹🇩
20700000
1000 / 100000

🔴 ارسال به دایرکت اینستاگرام 🔴

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5484
ارسال به دایرکت 🤳 اینستاگرام
270000
500 / 100000
5625
ارسال به دایرکت 🤳 پیج خصوصی‼️
396000
500 / 100000
5624
ارسال به دایرکت 🤳《 VIP 》
450000
500 / 50000
5485
ارسال به دایرکت 🤳 5 هزار نفر Offer
1260000
500 / 100000
5486
ارسال به دایرکت 🤳 10 هزار نفر Offer
2430000
500 / 100000
5487
ارسال به دایرکت 🤳 15 هزار نفر Offer
3600000
500 / 100000
5488
ارسال به دایرکت 🤳 20 هزار نفر Offer
4680000
500 / 100000
5489
ارسال به دایرکت 🤳 30 هزار نفر Offer
7020000
500 / 100000
5490
ارسال به دایرکت 🤳 40 هزار نفر Offer
9000000
500 / 100000
5491
ارسال به دایرکت 🤳 50 هزار نفر Offer
11520000
500 / 100000
5492
ارسال به دایرکت 🤳 100 هزار نفر Offer
21600000
500 / 100000

🟣 ارسال به PV واتس‌اپ 🟣

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5493
ارسال به PV واتس‌اپ 📍
324000
100 / 20000
5494
ارسال به PV واتس‌اپ 5 هزار نفر📍 Offer 👌
1458000
100 / 20000
5495
ارسال به PV واتس‌اپ 10 هزار نفر📍 Offer 👌
2916000
100 / 20000
5496
ارسال به PV واتس‌اپ 15 هزار نفر📍 Offer 👌
4212000
100 / 20000
5497
ارسال به PV واتس‌اپ 20 هزار نفر📍 Offer 👌
5184000
100 / 20000

🌈 انواع پنل بازدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5500
پنل 5️⃣ کا آماده تحویل
5040000
1 / 100000
5501
پنل 🔟 کا آماده تحویل
6300000
1 / 100000
5502
پنل 5️⃣1️⃣ کا آماده تحویل
9900000
1 / 100000
5503
پنل 0️⃣2️⃣ کا آماده تحویل
11700000
1 / 100000
5504
پنل 5️⃣2️⃣ کا آماده تحویل
14400000
1 / 100000
5505
پنل 0️⃣3️⃣ کا آماده تحویل
18000000
1 / 100000
5506
پنل 0️⃣4️⃣ کا آماده تحویل
23400000
1 / 100000
5507
پنل 0️⃣5️⃣ کا آماده تحویل
27000000
1 / 100000

ارائه انواع پنل/سورس خدمات 👨‍💻

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5498
پنل ارسال به PV تلگرام🤳 [ انحصاری ]
9900000
1 / 10000
5499
پنل گروه‌ به گروه 👨‍👩‍👧‍👦 [ انحصاری ]
13500000
1 / 1000000

👀 بازدید دستی [ فیک ] خارجی 🇲🇱

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5508
پست آخر کانال[یا هر پستی] 👁‍🗨🇲🇱
633.6
100 / 500000
5551
بازدید 2 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
1269
100 / 500000
5552
بازدید 3 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
1782
100 / 500000
5553
بازدید 4 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
2529
100 / 500000
5554
بازدید 5️⃣ پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
3168
100 / 500000
5509
بازدید 6 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
3801.6
100 / 500000
5510
بازدید 7 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
4435.2
100 / 500000
5511
بازدید 8 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
5068.8
100 / 500000
5512
بازدید 9 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
5702.4
100 / 500000
5513
بازدید 🔟 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
6336
100 / 500000
5514
بازدید 11 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
6969.6
100 / 500000
5515
بازدید 12 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
7603.2
100 / 500000
5516
بازدید 13 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
8236.8
100 / 500000
5517
بازدید 14 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
8870.4
100 / 500000
5518
بازدید 5️⃣1️⃣ پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
9504
100 / 500000
5519
بازدید 16 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
10137.6
100 / 500000
5520
بازدید 17 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
10771.2
100 / 500000
5521
بازدید 18 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
11404.8
100 / 500000
5522
بازدید 19 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
12038.4
100 / 500000
5523
بازدید 0️⃣2️⃣ پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
12672
100 / 500000
5524
بازدید 21 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
13305.6
100 / 500000
5525
بازدید 22 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
13939.2
100 / 500000
5526
بازدید 23 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
14572.8
100 / 500000
5527
بازدید 24 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
15206.4
100 / 500000
5528
بازدید 5️⃣2️⃣ پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
17640
100 / 500000
5529
بازدید 26 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
18144
100 / 500000
5530
بازدید 27 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
20412
100 / 500000
5531
بازدید 28 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
24948
100 / 500000
5532
بازدید 29 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
27216
100 / 500000
5533
بازدید 0️⃣3️⃣ پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
31752
100 / 500000
5534
بازدید 35 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
36288
100 / 500000
5535
بازدید 40 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
40824
100 / 500000
5536
بازدید 45 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
45900
100 / 500000
5537
بازدید 0️⃣5️⃣ پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
53100
100 / 500000
5538
بازدید 55 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
58500
100 / 500000
5539
بازدید 60 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
62820
100 / 500000
5540
بازدید 70 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
71100
100 / 500000
5541
بازدید 80 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
80820
100 / 500000
5542
بازدید 90 پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
95760
100 / 500000
5543
بازدید 0️⃣0️⃣1️⃣ پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
102420
100 / 500000
5544
بازدید 0️⃣5️⃣1️⃣ پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
159300
100 / 500000
5545
بازدید 0️⃣0️⃣2️⃣ پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
212400
100 / 500000
5546
بازدید 0️⃣5️⃣2️⃣ پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
243000
100 / 500000
5547
بازدید 0️⃣0️⃣3️⃣ پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
305100
100 / 500000
5548
بازدید 0️⃣0️⃣4️⃣ پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
359100
100 / 500000
5549
بازدید 0️⃣0️⃣5️⃣ پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
531000
100 / 500000
5550
بازدید 0️⃣0️⃣0️⃣1️⃣ پست آخر 👁‍🗨🇲🇱
882000
100 / 500000

⚡️ بازدید فوق ارزون ⚡️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5555
پست آخر کانال[یا هر پستی] 🇲🇱🇮🇷
162
1000 / 25000
5556
بازدید 2 پست آخر 👁‍🗨 🇲🇱🇮🇷
324
1000 / 25000
5557
بازدید 3 پست آخر 👁‍🗨 🇲🇱🇮🇷
477
1000 / 25000
5558
بازدید 4 پست آخر 👁‍🗨 🇲🇱🇮🇷
630
1000 / 25000
5559
بازدید 5 پست آخر 👁‍🗨 🇲🇱🇮🇷
774
1000 / 25000

🤳 واتس آپ

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5561
ممبر واتس‌آپ واقعی مختلط 👭
540000
1 / 100000
5562
ممبر واتس‌آپ واقعی آقا 🤠